Geowłókniny wykaz

Geowłóknina to płaski przepuszczalny dla wody materiał geotekstylny wykonany z nieregularnie ułożonych włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie poprzez igłowanie, termicznie poprzez kalandrowanie (walcowanie przy wysokiej temperaturze) lub w wyniku zastosowania obu tych metod.

Geowłókniny stosowane są w konstrukcjach ziemnych: ścieżkach, drogach, placach, nasypach, wałach, brzegach rzek, i zbiorników wodnych jako warstwa separacyjna i filtracyjna. Stosowane są do ochrony wybrzeży i odzyskiwania lądu. Dzięki swoim właściwością doskonale nadają się do oddzielenia konstrukcji ziemnej od gruntu rodzimego lub poszczególnych warstw konstrukcji nie ograniczając przepływu wody. Stosowane są w celu poprawy stateczności konstrukcji posadowionych na gruntach o niedostatecznej nośności lub w celu przyspieszenia konsolidacji gruntów słabonośnych.Doskonale nadają się także do zabezpieczenia systemów drenarskich przed zamuleniem drobnymi frakcjami gruntu. Grube geowłókniny stosuje się do ochrony folii i membran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych. Geowłókniny odporne są na związki naturalnie występujące w gruncie oraz panujące w nim warunki.

geowłóknina

Geołókniny filtracyjne

Geowłóknina filtracyjna zabezpiecza przed przedostawaniem się cząstek gruntu do drenażu przez co zwiększają sprawność, wydłużają okres działania drenu. Stosowana jest również konstrukcjach oporowych z gabionów czy innych elementów, zapobiegając erozji gruntu. Geowłóknina filtracyjna swobodnie przepuszcza wodę znajdująca sie w gruncie dzięki dużej wodoprzepuszczalności prostopadłej do płaszczyzny jednocześnie zapobiegając migracji gruntu.

geowłóknina

Geołókniny separacyjno - filtracyjne

Geowłóknina separacyjna stosowana jest w celu trwałego rozdzielenia różnych warstw gruntu aby zapobiegając ich przemieszaniu. W większości przypadków wraz z separacją muszą zapewnić swobodny przepływ wody. Aby spełnić te wymagania geowłóknina musi charakteryzować odpowiednią wytrzymałością, elastycznością oraz wodoprzepuszczalnością. Parametry te dostosowane muszą być dla danej wytrzymałości podłoża, rodzaju materiału konstrukcyjnego oraz planowanych obciążeń.

geowłóknina

Geołókniny ochronne

Geowłóknina ochronna stosuje się do zabezpieczenia innych elementów konstrukcji takich jak izolacje czy rurociągi przed uszkodzeniami mechanicznymi (przebiciem, rozcięciem itp). Geowłóknina ochronna charakteryzuje się dużymi odpornościami na przebicie i znaczną grubością.

geowłóknina

Geołókniny drenażowe

Grubsze odmiany geowłókniny dzięki swojej porowatej strukturze i zajmowanej przestrzeni mogą stanowić sączek odprowadzający wodę. Ze względu jednak na bardzo małą skuteczność takiego drenu nawet przy grubych geowłókninach, właściwość ta w praktyce wykorzystywana jest bardzo rzadko.